پودر میکای فلوگوپیت

Flake-2-2
سایز : کمتراز از mm1

خلوص: بیشتر از %99
Phlogopite-Mica-Powder-پودر-میکای-فلوگوپیت