فلیک میکا

Flake-2-2
سایز : بزرگ تر از mm5
خلوص: بیشتر از %98
بهترین انتخاب برای تولید نوار میکا
Flake-3-2