اسکرپ میکا

Scrap-2
سایز : بزرگ تر از 1CM
ضخامت : کمتر از 5mm
خلوص: بیشتر از %98
Scrap-1